Preporuke za integrisanje perspektive ravnopravnosti spolova u borbi protiv pandemije COVID-19

U skladu sa članom 26. Zakona o ravnopravnosti spolova u BIH  i Akcionim planom za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u BIH,  Agencija za ravnopravnost splova BiH je sa  Koordinacionim odborom za praćenje provedbe AP 1325 izradila Preporuke za integrisanje perspektive ravnopravnosti spolova u proces planiranja, donošenja i provođenja odluka, mjera i planova u borbi protiv pandemije COVID-19. Preporuke su dostavljene Vijeću ministara BiH, entitetskim i kantonalnim vladama, štabovima civilne zaštite i kriznim štabovima ministarstava zdravstva na svim nivoima vlasti.

Preporukama skreće se pažnja da je obaveza izrvšnih organa i kriznih štabova na svim nivoima vlasti da mjere koje donose i provode budu rodno osjetljive, odnosno, da mjere doprinose, a ne remete, ravnopravnosti spolova. Kao prioritetne oblasti, prepoznate su sljedeće:

  1. Prevencija i zaštita od rodno zasnovanog nasilja
  2. Radni angažman žena
  3. Ekonomija
  4. Ravnopravna zastupljenost spolova u tijelima odlučivanja

Preporuke su dostupne ovdje