Istraživanja


LJUDSKA PRAVA NOVINARA U BiH

Kada se govori o zakonima kojima se uređuju rad novinara i medija opšti ustisak je da su ono moderni i dobri, ali da se u praksi ne provode u potpunosti ili da postoje neke „rupe“ i nedorečenosti koje se vješto koriste s ciljem da se rad novinara i medija oteža. Zakoni kojima je regulisan rad medija su:

Više


LJUDSKA PRAVA POVRATNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Od početka rata do potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, iz svojih prijeratnih domova u Bosni i Hercegovini pokrenuto je oko 2,2 miliona osoba, što čini više od 50% predratnog domicilnog stanovništva. Od tog broja, oko 1,2 milon osoba potražilo je izbjegličku zaštitu u više od 100 zemalja širom svijeta, dok je, u isto vrijeme, oko milion ljudi raseljeno unutar Bosne i Hercegovine.

Više


LJUDSKA PRAVA ŽENA ŽRTAVA NASILJA

Ustav Bosne i Hercegovine garantuje najviši stepen međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda, time što je u njega inkorporirano 15 najvažnijih međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, a među njima i UN-ova Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), čime se Bosna i Hercegovina obavezuje da primijeni najviše međunarodno priznate standarde ljudskih prava.

Više