Upoznajte svoja prava

Ljudska prava su univerzalna – pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu: bez obzira na pol, rasu, boju, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu rođenje ili dugi status.

Nedjeljiva su – jednakog su značaja i međusobno zavisna. Neotuđiva su – nerazdvojiva su od pojedinca.

Ljudska prava su uslov slobode, mira i pravde u svijetu. Zasnovana su na ideji jednakopravnosti, tolerancije i solidarnosti.

Prava svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini propisana su Ustavom Bosne i Hercegovine, međunarodnim ugovorima ili konvencijama koje je BiH potpisala, kao i zakonima.

U Preambuli se Ustava BiH navodi odlučnost da se u BiH osigurava puno poštivanje međunarodnog humanitarnog prava, te opredijeljenost da se polazi od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, međunarodnih ugovora o građanskim i političkim te ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i Deklaracije o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičkim manjinama, te drugih instrumenata o ljudskim pravima.

Ljudska prava u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine:
(građanska i politička prava)
– Pravo na život,
– Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni,
– Pravo lica da ne bude držano u ropstvu ili potčinjenosti, ili na prisilnom ili obaveznom radu,
– Pravo na ličnu slobodu i sigurnost,
– Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom,
– Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku,
– Sloboda misli, svijesti i vjere,
– Sloboda izražavanja,
– Sloboda mirnog okupljanja i slobodu udruživanja sa drugima,
– Pravo na brak i zasnivanje porodice,
– Pravo na imovinu,
– Pravo na obrazovanje,
– Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.

(ekonomska, socijalna i kulturna prava)
– pravo na imovinu,
– pravo na rad,
– pravo na pravičnu zaradu i jednaku nagradu za rad jednake vrijednosti,
– pravo na pristojan život, u skladu sa odredbama Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,
– pravo na sigurne i zdrave uslove rada,
– pravo na napredovanje u skladu sa godinama staža i sposobnostima,
– pravo na odmor, slobodno vrijeme, razumno ograničenje radnog vremena i povremene plaćene dopuste,
– pravo slobodnog sindikalnog organiziranja,
– pravo na socijalnu sigurnost,
– prava porodice, djece i maloljetnika na zaštitu,
– pravo na odgovarajući životni standard i zaštitu od gladi,
– pravo jedinke na najveći stepen fi zičkog i mentalnog zdravlja,
– pravo na obrazovanje,
– pravo roditelja na vjerski i moralni odgoj njihove djece u skladu s njihovim uvjerenjima,
– pravo na učestvovanje u kulturnom životu,
– pravo korištenja dostignućima nauke i tehnike,
– prava koja proističu iz autorskih prava,
– pravo na slobodu u oblastima nauke i stvaralaštva,
– pravo na uslove koji obezbjeđuju čuvanje, razvoj i širenje nauke i kulture

(kolektivna prava)
-pravo na ravnopravnost naroda,
-pravo na razvoj,
-pravo na mir,
-pravo na zdravu okolinu

Neki od najznačajnijih dokumenata o ljudskim pravima
Opća deklaracija o ljudskim pravima
Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kultuirnim pravima
Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena
Konvencija o pravima djeteta